Frequently Asked Questions

Applications

What courses are offered by the College of Humanities?

The College of Humanities at UKZN offers a wide array of innovative, enterprising undergraduate degree programmes which are in line with the diversity of professions found in society. The choice of study programmes enables students to shape their degrees according to their interests and career aspirations.

See the link for more information: https://ww2.coh.ukzn.ac.za/students/

Also see: http://applications.ukzn.ac.za/Programmes-Offered/Undergraduate-Programmes.aspx

Where is the College of Humanities located?

UKZN’s College of Humanities is located on Howard College (Durban), Edgewood (Pinetown) and Pietermaritzburg campuses.

How do I apply to study at the College of Humanities?

Undergraduate applications are done via the Central Applications Office (CAO) at www.cao.ac.za and close on September 30. Postgraduate applications are made via http://applications.ukzn.ac.za/

How do I apply for an undergraduate course if I am outside of South Africa?

If you would like to apply for admission to a full-time undergraduate programme, you must apply using the UKZN Undergraduate application form. A non-refundable application fee is payable to UKZN. Enclose proof of payment as well as all documents requested on submission of your application. Ensure that your application reaches us before the closing date.

Download an application form for Undergraduate (Local & International) at www.ukzn.ac.za under Applications, or Contact UKZN on +27 (0) 31-260 2212/ 1084 or +27 (0) 33 260 5212 to request an application form and a copy of the undergraduate Prospectus; or Write to enquiries@ukzn.ac.za to request application material.

See link for detailed information: https://studyatukzn.ukzn.ac.za/apply-at-ukzn/how-to-apply/

I want to study at the College of Humanities, but I do not meet the minimum requirements for the course I want; what should I do?

You can upgrade your matric or explore an alternative access programme. UKZN strictly does not offer matric upgrades. Your application will not be considered if you do not meet the minimum requirements.

I want to study at the College of Humanities, but I do not meet the minimum requirements for the course I want, what should I do?

You can upgrade your matric or explore an alternative access programme. UKZN strictly does not offer matric upgrades. Your application will not be considered if you do not meet the minimum requirements.

How do I check my application status?

To check your UKZN Application Status go to: https://caocheck.ukzn.ac.za/Start.aspx Select Application Year (e.g.,2022 or 2023) and Enter one of the following: CAO number, UKZN Student, ID or Passport Number and click Check button.

Academics

How to transfer from one tertiary institution to another?

South African first-time undergraduate applicants must apply via the Central Applications Office (CAO – agency that data captures applications for some tertiary institutions in the KZN Region).  Applicants apply via the Central Applications Office online at cao.ac.za or call 086 086 0 226 or 031 268 4444 to get forms.

Is there NBT?

Not required for the College of Humanities

Research opportunities available?

Check with Postgraduate staff.

How do I calculate my grade point average?

Calculation of Points for the National Senior Certificate

Points for the NSC are calculated according to the table below:

NSC RatingNSC PercentageNSC Points Rating for UKZN
 90% to 100%8
780% to 89%7
670% to 79%6
560% to 69%5
450% to 59%4
340% to 49%3
230% to 39%2
10% to 29%1

 

Note that the points will be calculated from six Subjects excluding Life Orientation.

Which school marks are used for admission to UKZN?

Applicants with outstanding Grade 11, Grade 12 June, trial or mock results may be selected on submission of certified copies of their results. Selections will be final provided selected applicants obtain a National Senior Certificate (with degree option) (NSC-Deg) and meet College entrance requirements in their final examination.
Other applications will be considered after the release of the National Senior Certificate results. Applicants already in possession of a Senior Certificate may be offered early places on receipt of their applications and certified copies of their documentation. 

How does one change programmes?
 • Contact the UKZN Applications and Information Office on 031-260 2212/3297/1298/1088
 • or 033 260 5212 to request an application form and the Undergraduate Prospectus

OR

 • Visit the Applications and Information or College Offices on your campus to collect a transfer form OR
 • Write to enquiries@ukzn.ac.za to request application material 
Where to obtain copies of academic transcript?

For information regarding Academic Records please email the following emails:

How to cancel studies @UKZN?

Students can fill in the withdrawal form for studies. The forms can be accessed at:

http://saa.ukzn.ac.za/Libraries/Forms/Withdrawal_from_the_University_Form.sflb.ashx

Where to find information on Graduation ceremonies?

https://ukzn.ac.za/category/graduation

Accommodation

Main categories of accommodation offered

Click on the link to see UKZN- Department of Student Residence Affairs

https://dsra.ukzn.ac.za/

NSFAS and accommodation

NSFAS will fund students who are staying at private accommodation that is NSFAS accredited. Click here to see Howard College and Medical School Accommodation List:

https://q8e7r7f8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-PA-List-for-Howard-College-and-Medical-School.pdf

Placement process

UKZN offers accommodation to students in university-owned residences located on campus and off campus including in leased buildings to support living and learning environments. 

Upon being offered res, students must register by following these steps:

 1. Student Central
 2. Self Help
 3. Student iEnabler Menu
 4. Click on Continue
 5. Residence Registration
 6. View Residence House Rules
 7. Accept Residence Registration
 8. Submit Residence Registration
 9. There should be a powder blue numbers that indicate your current year e.g., 2019 or 2020.
 10. Click on it then it should take you to the last step and save

Your current year of registration proof of residence should appear on your final screen.

NB: your proof of residence should indicate the current registered year next to OCCUPATIONAL DATE:

How to cancel accommodation?

To cancel accommodation, click on the link below to contact student residence affairs office

https://dsra.ukzn.ac.za/contact-us/

Student Funding

For Application for NSFAS and other funding

https://studentfunding.ukzn.ac.za/application-procedure/

Ukufakwa kwezicelo zokufunda

Yiziphi izifundo ezitholakala eKolishi LezesiNtu?

IKolishi LezesiNtu e-UKZN lineziqu zokuqala ezinhlobonhlobo ezintsha nezinosizo
ezihambelana nezinhlobonhlobo zemisebenzi etholakala emphakathini. Ukukhethwa
kwezinhlelo zokufunda kunika abafundi indlela yokuhlela iziqu zabo ngokwezidingo
zabo kanye nabakuphokophelele ngokwemisebenzi.
Bheka le linki ukuze uthole olunye ulwazi: https://ww2.coh.ukzn.ac.za/students/
Futhi bheka ku: http://applications.ukzn.ac.za/Programmes-Offered/UndergraduateProgrammes.aspx

Litholakalaphi iKolishi LezesiNtu?

IKolisishi LezesiNtu lase-UKZN litholakala emakhempasini i-Howard College
(Durban), i-Edgewood (Pinetown) ne-Pietermaritzburg.

Ngisifaka kanjani isicelo sesikhala sokufunda eKolishi LezesiNtu?

Izicelo zezikhala zokufundela iziqu zokuqala zenziwa nge-Central Applications Office
(CAO) ku-www.cao.ac.za futhi zivala ngomhla zingama-30 kuMandulo (September).
Izicelo zezikhala zokufunda zalabo asebeneziqu zenziwa lapha
http://applications.ukzn.ac.za/Homepage.aspx

Ngisifaka kanjani isicelo sesikhala sokufundela iziqu zokuqala uma ngingowangaphandle kweNingizimu Afrika?

Uma ufisa ukufaka isicelo sokubhalisela izifundo ezifundwa ngokugcwele, kufanele
ufake isicelo ngokusebenzisa ifomu labeziqu zokuqala lokufaka isicelo sesikhala
sokufunda. Imali yokufaka isicelo engabuyi ikhokhelwa i-UKZN. Thumela ubufakazi
bokukhokha kanye nayo yonke eminye imibhalo edingekayo uma uthumela isicelo
sakho. Qinisekisa ukuthi isicelo sakho sifinyelela kithi ngaphambi kosuku lokuvala.
Thola ifomu lokufaka isicelo leziqu zokuqala (Abayizakhamuzi & Abangaphandle) ku
www.ukzn.ac.za ngaphansi kwebhokisi elibhalwe ukuthi Applications; noma Xhumana
ne-UKZN ku +27 (0) 31-260 2212/ 1084 noma +27 (0) 33 260 5212 ukuze uzicelele
ifomu lokufaka isicelo nebhukwana lohlu lwezifundo ezifundwayo.; noma
Ubhalele ku enquiries@ukzn.ac.za ucele okokufaka isicelo sesikhala sokufunda.
Bheka kule linki ukuze uthole imininingwane eyengeziwe
https://studyatukzn.ukzn.ac.za/apply-at-ukzn/how-to-apply/

Ngifisa ukufunda eKolishi LezesiNtu kodwa anginakho okudingekayo ngokwezifundo engifisa ukuzibhalisela, yini engingayenza?

Ungabhala kabusha ukuvivinywa kwezifundo zebanga leshuminambili noma ubheke
olunye uhlelo lokukungenisa eNyuvesi. I-UKZN ayikwenzi nhlobo okuphucula
imiphumela yangebanga leshuminambili. Isicelo sakho ngeke sisetshenzwe uma
ungenayo imiphumela edingekayo.

Ngikubheka kanjani ukuthi isicelo sami sihamba kanjani?

Ukuze ubheke ukuthi isicelo sakho sokufunda e-UKZN sihamba kanjani ngena lapha
https://caocheck.ukzn.ac.za/Start.aspx Khetha unyaka ofake ngawo isicelo
(Application Year) (isb. 2022 noma 2023) ufake okukodwa kwalokhu okulandelayo:
inombolo ye-CAO, inombolo yase-UKZN, inombolo ye-ID noma ye-Passport ucofe
uCheck.

Ezokufunda

Usuka kanjani kwesinye isikhungo uye kwesinye?

AbangabaseNingizimu Afrika abaqalayo ukubhalisela iziqu kufanele bafake
isicelo zabo ngehhovisi i-Central Applications Office (CAO –
okuyinhlangano eyamukela izicelo zezinye zezikhungo zasesifundazweni
zase-KZN). Abafaka izicelo zokufunda basebenzisa ihhovisi i-Central
Applications Office besebenzisa lesi sizindalwazi www.cao.ac.za noma
bafonele ku-086 086 0 226 noma 031 268 4444 ukuze bathole amafomu.

Ingabe zikhona izivivinyo ze-NBT (National Benchmark Tests)?

Azidingeki eKolishi LezesiNtu

Amathuba okwenza ucwaningo atholakalayo

Xhumana nabasebenzi Bezabaneziqu.

Ngibona kanjani ukuthi nginamaphuzu amangaki

Ukubalwa kwamaphuzu e-National Senior Certificate

Amaphuzu e-NSC abalwa ngokwaleli thebhula elingezansi:

Ukukleliswa
Ngokwe-NSC
Iphesenti
Ngokwe – NSC
Ukukleliswa
Ngokwamaph
uzu e-NSC
eUKZN
 90% kuya
kuma 100%
8
780% kuya
kuma 89%
7
670% kuya
kuma 79%
6
560% kuya
kuma 69%
5
450% kuya
kuma 59%
4
340% kuya
kuma 49%
3
230% kuya
kuma 39%
2
10% kuya
kuma 29%
1

Qaphela ukuthi amaphuzu abalwa ngokwezifundo eziyisithupha okungahlanganisi
neSubjects excluding Life Orientation.

Kusetshenziswa maphi amamaki asesikoleni ukuze wamukelwe e-UKZN

Abafaka izicelo abangenawo amamaki amabanga u-Grade 11, no-Grade 12
kuNhlangulana (June), amamaki ezivivinyo zokulungiselela ukuhlolwa
kokugcina angalethwa uma kunamakhophi afungelwe emiphumela.
Ukuqokwa kungumqamulajuqu uma abaqokiwe bethole imiphumela yeNational Senior Certificate (uma bezofundela iziqu zaseNyuvesi) (NSCDeg)
futhi behambelana nokudngwa yiKolishi ukuze wamukelwe
ngokwemiphumela yakho yokuhlolwa kokugcina. Ezinye izicelo zizobhekwa
uma sekuphume imiphumela ye-National Senior Certificate. Abafaka izicelo
asebene-Senior Certificate banganikwa izikhala zokufunda uma belethe
izicelo zabo namakhophi okudingekayo afungelwe.

Uziguqula kanjani izinhlelo

Xhumana ne-UKZN Applications kanye ne-Information Office ku-031-260
2212/3297/1298/1088 noma
033 260 5212 ukuze ucele ifomu lokufaka isicelo kanye nebhukwana
iUndergraduate Prospectus


NOMA


 Hambela ihhovisi i-Applications and Information noma iHhovisi LeKolishi
elisekhempasini yakho ukuze uthole ifom lokudluliselwa (transfer form) NOMA Bhalela ku enquiries@ukzn.ac.za ukuze okudingekayo kokubhalisa

Ungayithola kuphi imininingwane ngemiphumela yezifundo zakho

Mayelana nolwazi ngamaRekhodi Ngokufunda kwakho sicela uthumele i-imeyili
kulama imeyili alandelayo:

Ukusula ezifundweni e-UKZN

 Umfundi angagcwalisa ifomu lokusula ezifundweni. Ifomu litholakala lapha:

http://saa.ukzn.ac.za/Libraries/Forms/Withdrawal_from_the_University_Form.sflb.ashx

Itholakalaphi imininingwane ngemicimbi yoKwethweswa Kweziqu.

Ezezindawo Zokuhlala

Izinhlobo zezindawo zokuhlala ezitholakalayo

Cofa kule linki ukuze ubone uMnyango Wezokuhlaliswa
Kwabafundi https://dsra.ukzn.ac.za/

I-NSFAS nezokuhlaliswa kwabafundi

I-NSFAS izokhokhela abafundi abahlala ezindaweni zokuhlala abafundi ezizimele
kodwa ezigunyazwe yi-NSFAS. Cofa lapha ukuze ubone uhlu lwezindawo zokuhlala
zase-Howard College nase-Medical School:

https://q8e7r7f8.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-PA-List-for-Howard-College-and-Medical-School.pdf

Uhlelo lokuhlaliswa

UKZN offers accommodation to students in university-owned residences located on campus and off campus including in leased buildings to support living and learning environments. 

Upon being offered res, students must register by following these steps:

 1. I-Student Central
 2. I-Self Help
 3. I-Student iEnabler Menu
 4. Cofa ku-Continue
 5. Ngena ku-Residence Registration
 6. Bheka Imithetho Yasezindaweni Zokuhlala
 7. Mukela Ukubhaliswa Endaweni Yokuhlala
 8. Buyisa Ukubhalisa Endaweni Yokuhlala
 9. Kufanele kube nezinombolo ezinombala oluhlaza okwesiphakabhaka
  ezikhomba unyaka owubhaliselayo isb. 2019 noma 2020.
 10. Cofa kuwona ukuze udlulele esigabeni sokugcina sokulondoloza okubhalile

Ubufakazi bakho bokubhaliselwa indawo yokuhlala konyaka kufanele kuvele
eskrinini sokugcina.

OKUBALULEKILE: Ubufakazi bakho bokubhalisela indawo yokuhlala kufanele
kukukhombe unyaka owubhalisele eduze kombhalo othi OCCUPATIONAL DATE:

Ukusula kanjani ukubhaliselwa indawo yokuhlala

Ukuze usule ekubhaliseni endaweni yokuhlala, cofa kule linki engezansi ukuze
uxhumane nehhovisi lezokuhlaliswa kwabafundi

https://dsra.ukzn.ac.za/contact-us/

Ezokuxhaswa kwabafundi ngezimali

Ukufaka isicelo sokuxhaswa yi-NSFAS nezinye izindlela zokuxhaswa

https://studentfunding.ukzn.ac.za/application-procedure/